Kategorije

Jurija Gagarina 12b/5, 11000 Beograd | 0116300753

 

PRAVILNIK LG OLED Club-a

 

Odlukom društva sa ograničenom odgovornošću SMART VISION d.o.o., Ul. Generala Milutina Vlajića br. 16, 11000 Beograd, PIB: 104960344, od 16.4.2018. u ime svog klijenta kompanije LG Electronics, Ul. Španskih boraca br. 3B, 11070 Novi Beograd, PIB: 104610435 donosi sledeći:

 

 

PREDMET PRAVILNIKA

Član 1.

 

Ovim pravilnikom uređuje se delovanje LG OLED Club-a ( u daljem tekstu Klub), članstvo u Klubu, i prava i obaveze članova Kluba.

 

STATUS KLUBA

Član 2.

Klub deluje u okviru Pravnog lica SMART VISION d.o.o., Ul. Generala Milutina Vlajića br. 16, 11000 Beograd, PIB: 104960344, i nema svojstvo pravnog lica, te  sve odgovornosti za delovanje LG OLED Club-a snosi Društvo koje deluje u ime svog klijenta kompanije LG Electronics, Ul. Španskih boraca br. 3B, 11070 Novi Beograd, PIB: 104610435.

 

ČLANSTVO U KLUBU

Član 3.

 

Članstvo u LG OLED Club-u je besplatno i dobrovoljno.

Član LG OLED Club-a postaje se kupovinom LG OLED televizora i registracijom na www.lgoledclub.rs.

Član LG OLED Club-a može da postane isključivo fizičko lice, odnosno svaka punoletna osoba sa prebivalištem u Republici Srbiji.

Član LG OLED Club-a može se postati sa jednim ili više fiksalnih računa/faktura. Za svaki fiksalni račun/fakturu dobija se jedna kartica.

Član LG OLED Club-a mogu postati samo kupci koju su kupovinu izvršili u prodajnim objektima na teritoriji Republike Srbije. Kupovina se potvrđuje jednim ili više fiksalnih računa/faktura.

Članstvo u LG OLED Club-u važi 2 godine od kupovine LG OLED televizora.

Član LG OLED Club-a ne mogu da postanu zaposleni u kompaniji Pravnog lica koje snosi odgovornost i zaposleni u kompaniji LG Electronics sa svojom užom rodbinom (članovima uže rodbine se smatraju oni članovi definisani Porodičnim zakonom) .

Članstvo u LG OLED Club-u može se otkazati putem e-mail adrese lgoledclub@smartvision.rs.Otkazom članstva prestaju sve pogodnosti programa.

EVIDENCIJA O ČLANOVIMA KLUBA

Član 4.

Podaci o članovima kluba evidentiraju se u jedinstvenoj zaštićenoj elektronskoj evidenciji koju vodi Služba za marketing I odnose sa javnošću i mogu da se obrađuju samo za potrebe utvrđivanja ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava predviđenih ovim Pravilnikom.

Evidencija sadrži podatke iz pristupnice, datum učlanjenja I podatke o vrednosti kupljene robe.

O članstvu Kluba iz člana 3. ovog Pravilnika koji su koristili prava koja proizilaze iz članstva,  može se uspostaviti posebna evidencija, a podaci iz te evidencije mogu da se obrađuju samo za potrebe utvrđivanja ispunjavanja prava I obaveza iz ugovora na osnovu kojeg je uspostavljeno članstvo u Klubu.

 

KARTICA KLUBA

Član 5.

Izdavalac LG OLED Club kartice je LG Electronics. LG OLED Club kartica je vlasništvo izdavaoca.

LG OLED Club kartica nije prenosiva na druga lica i može je koristiti isključivo njen korisnik.

LG OLED Club karticu nije moguće koristiti kao sredstvo plaćanja.

Izdavanje LG OLED Club kartice se vrši u roku od 72h od vremena uspešne registracije. Vremenski okvir od 72h se odnosi na radne dane u nedelji, vikend i praznici nisu uračunati.

Kartica LG OLED Club-a je važeća od trenutka preuzimanja.

U slučaju gubitka kartice, član je o tome dužan obavestiti izdavaoca putem e-mail adrese lgoledclub@smartvision.rs.Članu će se izdati nova kartica, u roku od 7 dana.

PRAVA

Član 6.

Registracijom na www.lgoledclub.rsčlanovi LG OLED Club-a automatski prihvataju prava i obaveze iz ovog Pravilnika.

Pogodnosti LG OLED Club-a sastoje se u pravu korisnika na ostvarenje popusta na određene proizvode LG Electronics-a, mogućnosti osvajanja vrednih mesečnih, kvartalnih i godišnjih nagrada, obaveštenjima o novim proizvodima, specijanim ponudama i organizacijom posebnih akcija samo za članove LG OLED Club-a.

Pravno lice koje snosi odgovornost ima pravo da odbije uručenje nagrade u slučaju da član kluba odbije da se identifikuje na način utvrđen članom 6. Pravno lice koje snosi odgovornost zadržava pravo da, po sopstvenom nahođenju, izvrši provere gore nevedenih činjenica.

 

OBAVEZE

Član 7.

Preuzimanjem nagrade prestaju sve dalje obaveze Pravnog lica koje snosi odgovornost prema dobitniku, te po preuzimanju nagrada počinju da važe obaveze I odgovornosti proizvođača robe koja je nagrada u konkretnom slučaju, odnosno prava I obaveze iz garantnog lista.

Članovi kluba koji su osvojili nagradu su obavezni da lično preuzmu nagradu. Nagrada se ne može preneti na treće lice. Članovi kluba su u obavezni da prilikom preuzimanja nagrada Pravnom licu koje snosi odgovornost prilože lična dokumenta na uvid.

Pod identifikacijom se podrazumeva podnošenje ličnog dokumenta na uvid i kartice LG OLED Klub-a.

Član je dužan obavestiti izdavaoca o promeni podataka na telefonski broj ili e-mail adresu navedenu u članu 3.

 

NAGRADE

Član 8.

 

LG OLED Club obezbeđuje mesečne, kvartalne i godišnje nagrade za članove kluba:

Mesečna nagrada – AV proizvodi kompanije LG

Kvartalna nagrada – Vikend test vožnja Mercedes-Benz vozila

Godišnja nagrada – LG 55″ Ultra HD 4K HDR Smart TV

Mesečne i kvartalne nagrade mogu varirati u toku promotivnih perioda. Za detaljne informacije više na www.lgoledclub.rs.

Dobitnici nagrada biće telfonskim putem i pismeno obavešteni o dobijenoj nagradi, kao i o načinu preuzimanja nagrada. Dobitnici nagrada će biti objavljeni i na sajtu www.lgoledclub.rs.

INSTALACIJA I TEHNIČKA PODRŠKA

Član 9.

 

Svim kupcima LG OLED televizora, koji se registruju u periodu promocije, LG tim obezbedjuje:

  1. Besplatnu instalaciju TV-a (sklapanje i na zahtev montaža na zid). Odnosi se na prvu instalaciju prilikom kupovine, svaka sledeća instalacija se doplaćuje. LG kompanija ne obezbeđuje i ne snosi troškove za nosač ili bilo koji drugi propratni materijal.
  2. Podešavanje TV-a (Wi-Fi, jezik, pretraga kanala).
  3. Predstavljanje svih mogućnosti TV-a ( Smart, Magični daljinski itd.)

Sve navedene pognosti se odnose na teritoriju grada Beograda i Novog Sada, i mogu se realizovati najkasnije 72h od vremena uspešne registracije putem LG OLED Club web sajta. Vremenski okvir od 72h se odnosi na radne dane u nedelji, vikend i praznici nisu uračunati.

Za sve probleme prilikom instalacije (oštećenje TV-a i sl.) odgovorni su Pravno lice koje snosi odgovrnost i LG Electronics.

PODACI O LIČNOSTI

Član 10.

 

Svaki član LG OLED Club-a prihvata da se njegovi podaci o ličnosti koji su dostupni Pravnom licu koje snosi odgovornost čuvaju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i da isti mogu biti korišćeni samo u marketinške svrhe shodno odredbi iz člana  12 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl.glasnik RS“ , br.97/2008, 104/2009- dr. Zakon, 68/2012- odluka US i 107/2012).

-da se njegovo ime javno objavi u skladu sa pozitivnim propisima

-da se njegovi lični podaci mogu koristiti od strane Pravnog lica koje snosi odgovornost na način da se objave u štampanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu bez naknade, a isključivo u svrhe LG OLED Klub-a shodno odrebi iz člana 12 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl.glasnik RS“ , br.97/2008, 104/2009- dr. Zakon, 68/2012- odluka US i 107/2012).

 

POREZI

Član 11.

Član, odnosno dobitnik nagrade, ne snosi nikakve poreze, obaveze niti naknade direktno povezane sa nagradama.

 

SPOROVI

Član 12.

U slučaju eventualnog spora između Pravnog lica koje snosi odgovornost i člana LG OLED Club-a utvrđuje se nadležnost je Suda u Beogradu.

 

ŽALBE I REKLAMACIJE

Član 13.

Sve žalbe I reklamacije rešava SMART VISION d.o.o. . U slučaju osnovanih žalbi I reklamacija predmetno pravno lice se obavezuje da ih u što kraćem roku otkloni I o tome obavesti Članove.

 

MOGUĆNOST IZMENE PRAVILA

Član 14.

SMART VISION d.o.o. zadržava pravo da menja pravila iz tehničkih, poslovnih ili razloga vezanih za javnost, takođe zadržava pravo promene Pravilnika i ukidanja LG OLED Club-a u svakom trenutku bez prethodne najave članovima, uz obavezu da o predmetnim promenama obavesti sve članove putem svog sajta www.smartvision.com.

 

STUPANJE NA SNAGU

Član 15.

 

Ovaj Pravilnik počinje da stupa na snagu danom njegovog donošenja i objavljivanja na internet stranici SMART VISION D.O.O.-a.

 

U Beogradu 16.4.2018.

SMART VISION D.O.O.

Direktor

Ivica Stanković